icon

NL

icon

NL

Algemene voorwaarden

Overeenkomst● De overeenkomst tussen Motivated Coaching en cliënt is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.● Een intakegesprek en het intakeformulier zijn een verplicht onderdeel van het traject. Deze vindt plaats voor het traject start. De cliënt vult dit formulier volledig en naar waarheid in. Het ingevulde formulier dient voor de start van het traject in handen te zijn van Motivated Coaching.● Motivated Coaching is gerechtigd om het traject niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien de cliënt op basis van het middels verkregen intakeformulier van oordeel is dat het volgen van het coaching, trainings- leefstijl en voedingsprogramma’s voor de cliënt onverantwoord is. Ook indien Motivated Coaching op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de cliënt aan het coaching, trainings- leefstijl en voedingsprogramma’s deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de cliënt. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij of zij niet in staat zou zijn om trainingen en of coachingsessies te volgen.● Afzeggen van een personal training en of coachingsessie kan alleen 24 uur van tevoren. Afzeggen op de dezelfde dag, of binnen 24 uur, betekent dat de cliënt geen recht hebt op een nieuwe training.● Een personal training of coachingsessie die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd wordt op een nieuw moment in samenspraak ingepland.● Bij een overeenkomst van Motivated Coaching committeert de cliënt zich voor minimaal 3 maanden. Tussentijds stoppen is niet mogelijk. De opzegtermijn na 3 maanden is 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor het einde van de maand.● Is er sprake van een ernstige ziekte, blessure of moet cliënt een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de personal training/ coachingsovereenkomst tijdelijk stop te zetten. De overeenkomst wordt dan weer geactiveerd als de cliënt hersteld is. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, ed zodat de cliënt niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Vermoeidheid, verkoudheid, COVID worden niet onder ernstige ziekten verstaan.
Betaling● Alle betalingen zijn per maand.● De cliënt betaalt altijd vooraf, de nieuwe maand start, voor de afgesproken personal training en of coachingsessies middels de ING betaallink of automatisch incasso.● De cliënt is als de tijdelijke betaling achterwege blijft, zonder geldige reden, in het verzuim. De bijkomende kosten zullen in rekening van de cliënt worden gebracht.● Facturen worden op de eerste van de maand verstuurd. Als de cliënt halverwege de maand start wordt het restant van die maand boven op de vervolg maand berekent.● Teruggave van het maandbedrag is niet mogelijk. De cliënt houdt het volledig recht op het aantal trainingen waarvoor betaald is. Deze kunnen niet omgezet worden in een teruggave van geld.● Alle prijzen zijn exclusief BTW. De BTW voor personal training bedraagt 9%. De BTW voor coaching bedraagt 21%. Deze zullen separaat vermeld worden op factuur die de cliënt van Motivated Coaching maandelijks gemaild krijgt.
Aansprakelijkheid● Cliënt is verplicht pijn, onbehagen af abnormale vermoeidheid en blessures voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst. Wordt dit niet gemeld dan kunnen de mogelijke consequenties welke hieruit ontstaan niet worden toegeschreven uit nadelig handelen van Motivated Coaching.● In het kader van de veiligheid van de cliënt is het niet toegestaan om tijdens de personal training sessies sierraden te dragen.● Trainen binnen de Gouden Bocht Private Gym en/ of het trainen met een coach van Motivated Coaching is geheel op eigen risico.● Motivated Coaching is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en of verlies van persoonlijke bezittingen.● Motivated Coaching is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel aangericht als gevolg van het gebruiken van trainingsmateriaal en of trainingsapparatuur en ander materiaal dat aanwezig is binnen de Gouden Bocht Private Gym.● Motivated Coaching is niet aansprakelijk voor risico’s die voortkomen nadat de cliënt het intakeformulier onjuist heeft ingevuld.● Motivated Coaching is verzekerd tegen haar ondernemingsrisico’s.